के.जे.मेहता हायस्कूल व ई .वाय.फडोळ ज्युनिअर कॉलेजची अद्यावत अशी विज्ञान प्रयोगशाळाPrevious Next


विद्यार्थी रसायनशास्राचे प्रयोग करताना.......................................................