sgspm
  • स्थापना वर्ष १९६१
साने गुरुजी शिक्षणप्रसारक मंडळ, आपले सहर्ष स्वागत करीत आहोत.संस्थेच्या एकूण ५० विविध शाखांचा विस्तार आहे.नाशिकरोड परिसरातील एक वैभवशाली व दैदिप्यमान परंपरा असलेली एक नामांकित संस्था .
शासकीय जी.आर./परिपत्रके

राज्य शासकीय शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना अपघात विमा योजनातासिका विभागनी नविनगणित_ ज्ञानरचना